196b

1122 Budapest, Ráth György u 18-20.
Tel.: (1) 355 0019
E-mail: info@krisztinavarosibolcsode.hu

Hegyvidék

Házirend és kiegészítése
A bölcsőde neve: Krisztinavárosi Bölcsőde

címe: 1122 Budapest Ráth Gy. u.18-20.

Telefonszáma: 355-0019

Bölcsődevezető neve: Müllerné Bajusz Anikó

Bölcsődevezető helyettes neve: Tóth Tünde

 

Tavaszi játékHÁZIREND

 

 1. A bölcsőde reggel 7 órától fogadja az érkező gyermekeket. A gyermekek hazavitelére 17. óráig van lehetőség. Kérjük, hogy 8.30 – 9 óra között ne zavarják a reggelizést, gyermekükkel előtte vagy utána érkezzenek.

 

 1. A bölcsődéből a gyermekek csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti haza. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg.

 

 1. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítésére lehetőséget biztosítunk a szülővel történő beszoktatáson túl a kisgyermeknevelő-szülő napi találkozásaira, az üzenő füzeten keresztül történő információcserére, szülői értekezletekre, csoportbeszélgetésekre.

 

 1. Az üzenő füzetbe történő bejegyzéseiket szívesen vesszük, akár a gyermek egészségi állapotára, akár a gyermek fejlődésére, vagy otthoni eseményekre vonatkoznak.

 

 1. Az étkezésért és a gondozásért fizetendő térítési díjat az intézmény nyitvatartási napjaira vonatkozóan előre kell megrendelni és megfizetni a szülőnek, a Menza rendszeren keresztül. Az étkezést megrendelni reggel 8.45-ig lehetséges a következő munkanapra, hétvégén már nem lehetséges a hétfői ebédet megrendelni. Gyermeket abban az esetben fogadunk a bölcsődében, ha aznapra van érvényes étkezés megrendelése. A lemondásokat a Menza rendszerben a szülő előzetesen tudja megadni, jóváírásuk a következő rendelési időszakban történik. Reggel 8.45-ig lehet lemondani a másnapi étkezést, ennek térítési díját a következő naptól tudja figyelembe venni a rendszer. A térítési díjakat bankkártyás fizetéssel, csoportos beszedési útján, valamint átutalással tudják kiegyenlíteni (étkezési- és gondozási díj).

 

 1. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék a bölcsőde vezetőjét, vagy helyettesét, aki felvilágosítással és segítőkészséggel áll szíves rendelkezésükre.

 

 1. Hiányzás esetén a szülő a távolmaradás okát 48 órán belül közölje a bölcsődevezetővel vagy a helyettesével vagy a kisgyermeknevelőjével.

 

 1. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5oC és ennél magasabb hőmérsékletű), vagy antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsődét nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségről kérjük a bölcsődét lehetőleg minél hamarabb értesíteni.

 

 1. Abban az esetben, ha a gyermek napközben betegszik meg a bölcsődében a gyermek kisgyermeknevelője értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. A szülő ez esetben köteles gyermekét 1 órán belül elvinni és kérjük mihamarabb mutassa meg gyermekorvosuknak. Betegség miatt hiányzó gyermeket gyógyulása után csak orvosi igazolással tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást. Kérjük, hogy a gyermek gyógyszer és ételérzékenységéről a szülő tájékoztassa a bölcsődét és a kivizsgálás eredményét szíveskedjenek bemutatni.

 

 1. A bölcsődei átadóban minden gyermeknek külön szekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényekben, mert a bölcsődében hagyott, illetve a gyermeken lévő vagy hozott tárgykért felelősséget vállalni nem tudunk.

 

 1. A bölcsőde ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli zárást a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket minden év március 15-ig tájékoztatjuk. A nyári zárás alatt – igény szerint – ügyeletes bölcsődét biztosítunk.

 

 1. A bölcsőde területén, a bölcsőde udvarán és a bölcsőde 5 méteres körzetében a dohányzás szigorúan tilos.

 

 1. A gyermeki jogok védelme, a szülői jogok gyakorlásának biztosításának céljából a bölcsődében érdekképviseleti fórum működik

Az érdekképviseleti fórum tagjai:

 • az ellátásban részesülő gyermekek szüleinek vagy törvényes képviselőinek választott képviselői,
 • az intézmény dolgozóinak képviselői
 • az intézmény fenntartójának képviselői.

Az érdekképviseleti fórum:

 • megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat és dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben,
 • intézkedést kezdeményezhet az intézményvezetőnél, a fenntartónál, illetve más hatáskörrel rendelkező szervnél,
 • véleményt nyilváníthat az intézmény vezetőjénél a gyermekeket érintő ügyekben,
 • egyetértési jogot gyakorolhat az intézményi házirend jóváhagyásánál,
 • panasszal élhet az intézmény vezetőjénél az ellátást érintő kifogások orvoslása, a gyermeki jogok védelme érdekében,
 • évente legalább két alkalommal, illetve hatáskörét érintő esetben ülésezik.

 

 1. Kérjük, hogy az intézmény működésével, a gyermekek ellátásával kapcsolatos véleményükkel, kifogásaikkal, panaszaikkal forduljanak bizalommal az Intézmény vezetőjéhez.


 

A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK!

Budapest, 2021. január 01.

 

Intézményvezető: Müllerné Bajusz Anikó

Intézményvezető-helyettes: Gondi Gerda

Telefonszám: 06-1- 355-0019

e-mail: krisztinavarosibolcsode@gmail.com
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Krisztinavárosi Bölcsőde Házirendjének kiegészítése

a koronavírus járványveszély fennállása alatt alkalmazandó szabályokról

 

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat fenntartásában álló Krisztinavárosi Bölcsőde (intézményvezető: Müllerné Bajusz Anikó ; továbbiakban: Bölcsőde) a koronavírus (COVID-19) fertőzés magyarországi terjedésének megfékezése, a Bölcsődét látogató gyermekek és hozzátartozóik egészségének védelme, továbbá a Bölcsődében az egészséges és biztonságos tartózkodás feltételeinek biztosítása érdekében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdése alapján Házirendjét a koronavírus járványveszély fennállásának idejére az alábbi rendelkezésekkel egészíti ki.

 

 • I. A gyermekek bölcsődei tartózkodásának speciális feltételei
 • A Bölcsőde megkezdése előtt a gyermek szülője vagy törvényes képviselője (a továbbiakban: szülő) – a gyermek által látogatott első nevelési nap megkezdését megelőzően – a koronavírus járványveszéllyel összefüggésben a Bölcsőde által alkalmazott nyilatkozat megtételére köteles.
 • Amennyiben a nyilatkozat tartalma alapján a gyermek kapcsán a koronavírussal való fertőződés veszélye áll fenn – ezen körülmény fennállásának ideje alatt – a gyermek a Bölcsődébe nem hozható és nem vehető be.
 • Amennyiben a szülő a nyilatkozattételt megtagadja, úgy a gyermek a Bölcsődébe nem hozható és nem vehető be.
 • A szülő köteles a gyermek Bölcsődébe történő behozatalát megelőzően minden alkalommal a gyermek testhőmérsékletének mérésére. Amennyiben az a 37,3 ̊C-ot eléri vagy azt meghaladja, a gyermek a Bölcsődébe nem hozható és nem vehető be.
 • Amennyiben a gyermeken megbetegedés jelei tapasztalhatók, úgy – a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 38. § (1) bekezdésével összhangban – a Bölcsődébe nem hozható és nem vehető be, kizárólag olyan orvosi igazolás birtokában, mely tanúsítja, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet.
 • Amennyiben a gyermek Bölcsődében történő tartózkodásának ideje alatt a gyermeken megbetegedés jelei tapasztalhatók, úgy a Bölcsőde munkatársa – így kifejezetten a bölcsődei dajka vagy kisgyermeknevelő – a gyermek testhőmérsékletét érintés nélküli lázmérővel megméri. Amennyiben az érték a 37,3 ̊C-ot eléri vagy meghaladja, a Bölcsőde a szülőt értesíti, aki köteles a gyermeket a Bölcsődéből haladéktalanul elvinni. A gyermeknek a Bölcsőben történő tartózkodása a továbbiakban kizárólag orvosi igazolás birtokában megengedett, mely tanúsítja, hogy a gyermek egészséges, közösségbe mehet. Fentiek érdekében a szülő köteles biztosítani, hogy a Bölcsőde számára rendelkezésre bocsátott elérhetőségén a gyermek bölcsődei tartózkodásának ideje alatt folyamatosan elérhető legyen.
  • II. A Bölcsőde területén történő tartózkodás szabályai
 • A Bölcsőde működési területére történő belépés a gyermeket kísérők számára kizárólag a száj és az orr eltakarására alkalmas arcmaszkban, kendőben vagy sálban engedélyezett azzal, hogy a gyermeket kizárólag egy fő szülő vagy arra jogosult más hozzátartozó kísérheti be, illetve viheti el a Bölcsődéből.
 • A Bölcsőde épületének bejárati ajtóit – az időjárási körülményektől függően – a gyermekek érkezésére és távozására nyitva álló idősávban – a gyermekek megfelelő őrzésének, felügyeletének biztosítása mellett – tárva kell tartani, biztosítva annak lehetőségét, hogy a belépni kívánó személy azokon érintkezés nélkül haladhasson át.
 • A Bölcsőde működési területére történő belépést követően a kihelyezett kézfertőtlenítő folyadék szakszerű használata kötelező.
 • A Bölcsőde épületében – annak előterében, öltöző részében, illetve mellékhelyiségében – minimalizálni kell a szülők, illetve az arra jogosult más hozzátartozók tartózkodási idejét, a személyes kontaktusok elkerülése érdekében a szülőknek, illetve az arra jogosult hozzátartozóknak megfelelő mértékű (körülbelül 2 m) távolságot kell tartaniuk egymástól.
 • A bölcsődei átadóban egyszerre legfeljebb két szülő és két gyermek tartózkodhat a reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor is.
 • A koronavírus járványveszély fennállása alatt az Bölcsőde területére kizárólag a gyermek napi tartózkodásához elengedhetetlenül szükséges tárgyak hozhatók be, mely tárgyak rendszeres tisztításáról, fertőtlenítéséről a szülő köteles gondoskodni. A nem szükséges tárgyak behozatala szigorúan tilos.

 

A Házirend jelen kiegészítése annak visszavonásáig, vagy eltérő szabályok megalkotásáig, legkésőbb azonban a koronavírus járványveszély fennállásáig alkalmazandók.

 

Budapest Hegyvidék, 2020. szeptember 14.


A HÁZIREND BETARTÁSÁT KÖSZÖNJÜK!

 

© 2012 Krisztinavárosi Bölcsőde
Fenntartó: Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata